jueves, 17 de octubre de 2019

paisatges pròxims · paisajes próximos · 6 encuentro de paisaje 2019paisatges pròxims
6 trobada de paisatge
8 · 9 novembre 2019


paisajes próximos
6 encuentro de paisaje
8 · 9 noviembre 2019
Jardí Botànic de la Universitat de València

La 6a edició de les trobades de paisatge, paisatges pròxims, vol centrar-se en el paisatge pròxim, el nostre paisatge més local i proper, de la Comunitat Valenciana, per a reflexionar sobre el moment actual i el seu futur immediat (divendres) i en suma (dissabte) compartir experiències d'altres realitats pròximes que puguen servir per a exemplificar mirades positives de les quals puguem aprendre.

El tema d'enguany reflecteix l'evolució dels paisatges dels nostres territoris, tant dels quotidians com singulars, que incorporen les vivències que els precedeixen, les que les està ocorrent, els seus agents, els reptes als quals s'enfronta i la necessària adaptació d'estos al canvi climàtic des d'una sostenibilitat social, econòmica i ambiental. En definitiva parlarem dels nostres paisatges pròxims.La  6ª edición de los encuentros de paisaje, paisajes próximos,  quiere centrarse en el paisaje próximo, nuestro paisaje más local y cercano, de la Comunitat Valenciana, para reflexionar sobre el momento actual y su futuro inmediato (viernes) y en suma (sábado) compartir experiencias de otras realidades cercanas que puedan servir para ejemplificar miradas positivas de las que podamos aprender. 

El tema de este año refleja la evolución de los paisajes de nuestros territorios, tanto de los cotidianos como singulares, que incorporan las vivencias que les preceden, lo que les está ocurriendo, sus agentes, los retos a los que se enfrenta y la necesaria adaptación de estos al cambio climático desde una sostenibilidad social, económica y ambiental. En definitiva hablaremos de nuestros paisajes próximos.


programa (valencià):

divendres  8 novembre
09.00h      Obertura  6a trobada de paisatge. PAISATGES PRÒXIMS
     Jaime Güemes Heras,  Director del Jardí Botànic de la Universitat de València
     Natalia García Fernández i Olga Lanzas Ferri, arquitecteSpelPaisatge
     PAISATGES QUOTIDIANS. Presentació 1ª sessió
09.20h      Polítiques de Paisatge en la Comunitat Valenciana. Rosa Pardo Marín,
     Directora General de Política Territorial i Paisatge – GVA
10.10h      La Huerta alicantina, un tesoro abandonado. Proyecto formativo para
     la preservación de un paisaje cultural al borde de la extinción. Miguel
     Martínez Perallón, Vocal de Cultura del CTAA, arquitecte i paisatgista i
     Lina Mª Vega Restrepo, ASFES Arquitectura sin fronteras, arquitecta 
     ----pausa ----
11.30h     La resiliencia y la biodiversidad en los proyectos urbanos: un parque
inundable en Alicante. Manuel Beltrá Martínez, arquitecte municipal Ajuntament d´Alacant
12.20h     Recuperaciones. Miguel del Rey Aynat i Antonio Gallud Martínez,
    VAM10 arquitectura y paisaje
13.10h     Taula redona PAISATGES QUOTIDIANS.  Adaptacions a un medi canviant
     ----pausa ----
16.00h     PAISATGES SINGULARS. Presentació 2ª sessió
16.20h     Regeneració urbana de l'entorn del Mercat Central de València. De la
    idea al projecte. Elisabet Quintana Seguí, arquitecta i paisatgista i Blanca
    Peñin Llobell, arquitecta urbanista
17.10h     Llit Nou – Riu nou: ¿Comenzamos? Javier Jiménez Romo, biòleg i Javier Rivera Linares, 
                   arquitecte - rsr_arquitectes
     ----pausa ----
18.00h     Parc de Desembocadura de Natzaret. En el mientras tanto, el jardín que
    será ya es. David Estal Herrero, arquitecte
18.50h     Taula redona PAISATGES SINGULARS.  El riu Turia

----------------------------------------------
dissabte 9 novembre
09.40h     ALTRES PAISATGES PRÒXIMS. Presentació 3ª sessió
10.00h     Paisajes de pequeña escalaPepa Morán Nuñez, arquitecta i paisatgista
10.50h     Easy City, la ciutat per a tothom. Ivan Pérez Barés i Adrià Calvo
                   L'Orange, Territori24
                   ----pausa ----
12.00h     Camino mirador a las antiguas minas de yeso de Igualada. Mario Suñer
     Díaz, Landscape Vice Director de Batlleiroig
12.50h     Taula redona ALTRES PAISATGES PRÒXIMS. Aprenentatges locals
13.30h     Cloenda  PAISATGES PRÒXIMSprograma (castellano):

viernes  8 noviembre
09.00h      Apertura  6º encuentro de paisaje. PAISAJES PRÓXIMOS
     Jaime Güemes Heras,  Director del Jardí Botànic de la Universitat de València
     Natalia García Fernández y Olga Lanzas Ferri, arquitecteSpelPaisatge
     PAISAJES COTIDIANOS. Presentación 1ª sesión
09.20h      Polítiques de Paisatge en la Comunitat Valenciana. Rosa Pardo Marín,
     Directora General de Política Territorial y Paisaje – GVA
10.10h      La Huerta alicantina, un tesoro abandonado. Proyecto formativo para
     la preservación de un paisaje cultural al borde de la extinción. Miguel
     Martínez Perallón, Vocal de Cultura del CTAA, arquitecto y paisajista Lina 
     Mª Vega Restrepo, ASFES Arquitectura sin fronteras, arquitecta
     ----pausa ----
11.30h     La resiliencia y la biodiversidad en los proyectos urbanos: un parque
inundable en Alicante. Manuel Beltrá Martínez, arquitecto municipal Ajuntament d´Alacant
12.20h     Recuperaciones. Miguel del Rey Aynat y Antonio Gallud Martínez,
                    VAM10 arquitectura y paisaje
13.10h     Mesa redonda PAISAJES COTIDIANOS. Adaptaciones a un medio cambiante
                    ----pausa ----
16.00h     PAISAJES SINGULARES. Presentación 2ª sesión
16.20h     Regeneració urbana de l'entorn del Mercat Central de València. De la idea al 
                 projecte. Elisabet Quintana Seguí, arquitecta y paisajista y Blanca Peñin Llobell, 
                   arquitecta urbanista
17.10h     Llit Nou – Riu nou: ¿Comenzamos? Javier Jiménez Romo, biólogo y Javier Rivera
                   Linares, arquitecto - rsr_arquitectes
                     ----pausa ----
18.00h     Parc de Desembocadura de Natzaret. En el mientras tanto, el jardín que será ya 
                 es. David Estal Herrero, arquitecto
18.50h     Mesa redonda PAISAJES SINGULARES.  El río Turia
----------------------------------------------
sábado 9 noviembre
09.40h     OTROS PAISAJES PRÓXIMOS. Presentación 3ª sesión
10.00h     Paisajes de pequeña escalaPepa Morán Nuñez, arquitecta y paisajista
10.50h     Easy City, la ciutat per a tothom. Ivan Pérez Barés y Adrià Calvo
                   L'Orange, Territori24
                   ----pausa ----
12.00h     Camino mirador a las antiguas minas de yeso de Igualada. Mario Suñer
     Díaz, Landscape Vice Director de Batlleiroig
12.50h     Mesa redonda OTROS PAISAJES PRÓXIMOS. Aprendizajes locales
13.30h     Cierre  PAISAJES PRÓXIMOS 

Calendario  · Calendari                                                                               
8 · 9 noviembre / 8 · 9  novembre
Horario · Horari                                           
Viernes · Divendres  de 9.00h a 19.30h / Sábado · Dissabte  de 9.40h a 14.00h               

Lugar · Lloc                                                                      
Jardí Botànic de la Universitat de València, C/ Quart, 80 -  46008 València

Organizan · Organitzen                                
Agrupació Arquitectes pel Paisatge · Jardí Botànic de la Universitat de València

Inscripciones  · Inscripcions  


Gran Via Marqués del Turia, nº 12, 46005 València
telf. 96 351 78 25

Precios · Preus                              
· agrupación arquitectespelpaisatge, personas colaboradoras Botànic y estudiantes · agrupació arquitectespelpaisatge, persones col·laboradores Botànic i estudiants:   25   (*)

· COACV, miembros AEP-IFLA, personas tituladas < 3 años y desempleadas  · COACV, membres AEP-IFLA, persones titulades < 3 anys i aturades: 35 €  (*)
· Inscripción general · Inscripció general: 45 

(*) Acreditación de matrícula universitaria o de máster, AEP-IFLA, titulación < 3 años y su condición de desempleo en su caso · Acreditació de matrícula universitària o de màster, AEP-IFLA, titulació < 3 anys i la seua condició d'atur si escau


Forma de pago · Forma de pagament
· Transferencia o ingreso ·. Transferència o ingrés: ARQUIA - CAJA DE ARQUITECTOS  ES25 3183 4600 8210 1286 2023 (remitir el comprobante de pago · remetre el comprovant de pagament
· Cargo en la cuenta domiciliada en el COACV · Càrrec en el compte domiciliat en el COACV

             

No hay comentarios: