jueves, 17 de octubre de 2019
paisatges pròxims
6 trobada de paisatge
8 · 9 novembre 2019


paisajes próximos
6 encuentro de paisaje
8 · 9 noviembre 2019
Jardí Botànic de la Universitat de València


La 6a edició de les trobades de paisatge, paisatges pròxims, vol centrar-se en el paisatge pròxim, el nostre paisatge més local i proper, de la Comunitat Valenciana, per a reflexionar sobre el moment actual i el seu futur immediat (divendres) i en suma (dissabte) compartir experiències d'altres realitats pròximes que puguen servir per a exemplificar mirades positives de les quals puguem aprendre.

El tema d'enguany reflecteix l'evolució dels paisatges dels nostres territoris, tant dels quotidians com singulars, que incorporen les vivències que els precedeixen, les que les està ocorrent, els seus agents, els reptes als quals s'enfronta i la necessària adaptació d'estos al canvi climàtic des d'una sostenibilitat social, econòmica i ambiental. En definitiva parlarem dels nostres paisatges pròxims.La  6ª edición de los encuentros de paisaje, paisajes próximos,  quiere centrarse en el paisaje próximo, nuestro paisaje más local y cercano, de la Comunitat Valenciana, para reflexionar sobre el momento actual y su futuro inmediato (viernes) y en suma (sábado) compartir experiencias de otras realidades cercanas que puedan servir para ejemplificar miradas positivas de las que podamos aprender. 

El tema de este año refleja la evolución de los paisajes de nuestros territorios, tanto de los cotidianos como singulares, que incorporan las vivencias que les preceden, lo que les está ocurriendo, sus agentes, los retos a los que se enfrenta y la necesaria adaptación de estos al cambio climático desde una sostenibilidad social, económica y ambiental. En definitiva hablaremos de nuestros paisajes próximos.


programa (valencià):

divendres  8 novembre
09.00h      Obertura  6a trobada de paisatge. PAISATGES PRÒXIMS
     Jaime Güemes Heras,  Director del Jardí Botànic de València
     Natalia García Fernández i Olga Lanzas Ferri, arquitecteSpelPaisatge
     PAISATGES QUOTIDIANS. Presentació 1ª sessió
09.20h      Polítiques de Paisatge en la Comunitat Valenciana. Rosa Pardo Marín,
     Directora General de Política Territorial i Paisatge – GVA
10.10h      La Huerta alicantina, un tesoro abandonado. Proyecto formativo para
     la preservación de un paisaje cultural al borde de la extinción. Miguel
     Martínez Perallón, Vocal de Cultura i Vicepresident del CTAA
     ----pausa ----
11.30h     La resiliencia y la biodiversidad en los proyectos urbanos: un parque
inundable en Alicante. Manuel Beltrá Martínez, arquitecte municipal Ajuntament d´Alacant
12.20h     Recuperaciones. Miguel del Rey Aynat i Antonio Gallud Martínez,
    VAM10 arquitectura y paisaje
13.10h     Taula redonda PAISATGES QUOTIDIANS.  Adaptacions a un medi canviant
     ----pausa ----
16.00h     PAISATGES SINGULARS. Presentació 2ª sessió
16.20h     Regeneració urbana de l'entorn del Mercat Central de València. De la
    idea al projecte. Elisabet Quintana Seguí, arquitecta i paisatgista i Blanca
    Peñin Llobell, arquitecta urbanista
17.10h     Llit Nou – Riu nou: ¿Comenzamos? Javier Jiménez Romo, biòleg i Javier Rivera Linares, 
                   arquitecte - rsr_arquitectes
     ----pausa ----
18.00h     Parc de Desembocadura de Natzaret. En el mientras tanto, el jardín que
    será ya es. David Estal Herrero, arquitecte
18.50h     Taula redonda PAISATGES SINGULARS.  El riu Turia

----------------------------------------------
dissabte 9 novembre
09.40h     ALTRES PAISATGES PRÒXIMS. Presentació 3ª sessió
10.00h     Paisajes de pequeña escalaPepa Morán Nuñez, arquitecta i paisajista
10.50h     Easy City, la ciutat per a tothom. Ivan Pérez Barés i Adrián Calvo
                   L'Orange, Territori24
                   ----pausa ----
12.00h     Camino mirador a las antiguas minas de yeso de Igualada. Mario Suñer
     Díaz, Landscape Vice Director de Batlleiroig
12.50h     Taula redonda ALTRES PAISATGES PRÒXIMS. Aprenentatges locals
13.30h     Cloenda  PAISATGES PRÒXIMSprograma (castellano):

viernes  8 noviembre
09.00h      Apertura  6º encuentro de paisaje. PAISAJES PRÓXIMOS
     Jaime Güemes Heras,  Director del Jardí Botànic de València
     Natalia García Fernández y Olga Lanzas Ferri, arquitecteSpelPaisatge
     PAISAJES COTIDIANOS. Presentación 1ª sesión
09.20h      Polítiques de Paisatge en la Comunitat Valenciana. Rosa Pardo Marín,
     Directora General de Política Territorial y Paisaje – GVA
10.10h      La Huerta alicantina, un tesoro abandonado. Proyecto formativo para
     la preservación de un paisaje cultural al borde de la extinción. Miguel
     Martínez Perallón, Vocal de Cultura y Vicepresidente del CTAA
     ----pausa ----
11.30h     La resiliencia y la biodiversidad en los proyectos urbanos: un parque
inundable en Alicante. Manuel Beltrá Martínez, arquitecto municipal Ajuntament d´Alacant
12.20h     Recuperaciones. Miguel del Rey Aynat y Antonio Gallud Martínez,
                    VAM10 arquitectura y paisaje
13.10h     Mesa redonda PAISAJES COTIDIANOS. Adaptaciones a un medio cambiante
                    ----pausa ----
16.00h     PAISAJES SINGULARES. Presentación 2ª sesión
16.20h     Regeneració urbana de l'entorn del Mercat Central de València. De la idea al 
                 projecte. Elisabet Quintana Seguí, arquitecta y paisajista y Blanca Peñin Llobell, 
                   arquitecta urbanista
17.10h     Llit Nou – Riu nou: ¿Comenzamos? Javier Jiménez Romo, biólogo y Javier Rivera
                   Linares, arquitecto - rsr_arquitectes
                     ----pausa ----
18.00h     Parc de Desembocadura de Natzaret. En el mientras tanto, el jardín que será ya 
                 es. David Estal Herrero, arquitecto
18.50h     Mesa redonda PAISAJES SINGULARES.  El río Turia----------------------------------------------
sábado 9 noviembre
09.40h     OTROS PAISAJES PRÓXIMOS. Presentación 3ª sesión
10.00h     Paisajes de pequeña escalaPepa Morán Nuñez, arquitecta y paisajista
10.50h     Easy City, la ciutat per a tothom. Ivan Pérez Barés y Adrián Calvo
                   L'Orange, Territori24
                   ----pausa ----
12.00h     Camino mirador a las antiguas minas de yeso de Igualada. Mario Suñer
     Díaz, Landscape Vice Director de Batlleiroig
12.50h     Mesa redonda OTROS PAISAJES PRÓXIMOS. Aprendizajes locales
13.30h     Cierre  PAISAJES PRÓXIMOS 


Calendario  · Calendari                                                                               
8 · 9 noviembre / 8 · 9  novembre
Horario · Horari                                           
Viernes · Divendres  de 9.00h a 19.30h / Sábado · Dissabte  de 9.40h a 14.00h               

Lugar · Lloc                                                                      
Jardí Botànic de la Universitat de València, C/ Quart, 80 -  46008 València

Organizan · Organitzen                                
Agrupació Arquitectes pel Paisatge · Jardí Botànic de la Universitat de València

Inscripciones  · Inscripcions  

link para inscripciones on line:

Gran Via Marqués del Turia, nº 12, 46005 València
telf. 96 351 78 25

Precios · Preus                              
· agrupación arquitectespelpaisatge, personas colaboradoras Botànic y estudiantes · agrupació arquitectespelpaisatge, persones col·laboradores Botànic i estudiants:   25   (*)
· COACV, personas tituladas < 3 años y desempleadas ·  COACV, persones tituladess < 3 anys i aturades: 35 €  (*)
· Inscripción general · Inscripció general: 45 
(*) Acreditación de matrícula universitaria o de máster, titulación < 3 años y su condición de desempleo en su caso · Acreditació de matrícula universitària o de màster, titulació < 3 anys i la seua condició d'atur si escau

Forma de pago · Forma de pagament
· Transferencia o ingreso ·. Transferència o ingrés: ARQUIA - CAJA DE ARQUITECTOS  ES25 3183 4600 8210 1286 2023 (remitir el comprobante de pago · remetre el comprovant de pagament
· Cargo en la cuenta domiciliada en el COACV · Càrrec en el compte domiciliat en el COACV

                

martes, 20 de noviembre de 2018

¡¡¡ NUEVA FECHA DE ENTREGA 30 DE NOVIEMBRE 14:00H !!! CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PAISAJES COMERCIALES

concurso de fotografía paisajes comercialesTe animamos a participar en el concurso de fotografía de PAISAJES COMERCIALES de la Comunitat Valenciana.

El tema del concurso son los paisajes comerciales de nuestras calles y plazas, espacios comerciales, de las áreas más valoradas o denostadas, etc. 

Esperamos fotografías que hablen de cómo son estos paisajes más valorados o queridos de nuestra vida cotidiana o que por el contrario que reflexionen y evidencien los conflictos existentes.

Existen 3 premios de 300€, 200€ y 100€ cada uno. Esperamos tus fotografías. ¡Tienes de tiempo hasta el 30 de noviembre!

jueves, 8 de noviembre de 2018

Paisaje Transversal. ECONOMÍA PRODUCTIVA EN LA CIUDAD: EXPERIENCIAS DE REACTIVACIÓN COMERCIAL DE BARRIOS. Jornada Paisajes comerciales


El jueves 15 de noviembre en el Salón de Actos del CTAV Guillermo Acero Caballero, de Paisaje Transversal, hablará de ECONOMÍA PRODUCTIVA EN LA CIUDAD: EXPERIENCIAS DE REACTIVACIÓN COMERCIAL DE BARRIOS.


Paisaje Transversal es una oficina de innovación urbana creada en 2007 que desarrolla procesos de transformación de las ciudades y territorios desde una perspectiva integral y participativa.

Sus proyectos han recibido diversos reconocimientos como  el premio a la Excelencia en la Economía Social Madrileña 2015 o el premio Arquia Innova 2016 de la bienal de Arquitectura joven española Arquia-proxima.
  Paisaje Transversal

Guillermo Acero Caballero nos mostrará desde la exposición de varios casos prácticos, cómo la pérdida de la actividad comercial en la ciudad, derivada de los cambios en los hábitos de vida y de consumo, supone un reto que escapa a las cuestiones meramente económicas y cómo desde estrategias de reactivación  globales pueden revertirse estas dinámicas.

  

Equipo Paisaje Transversal


Conoce más sobre el trabajo de Paisaje Transversal en  www.paisajetransversal.com¡No te quedes sin tu inscripción a la jornada de PAISAJES COMERCIALES!


Francesc Muñoz. PAISAJES COMERCIALES EN LA CIUDAD DEL SIGLO XXI: UN NUEVO ADN URBANO. Jornada Paisajes comerciales


El jueves 15 de noviembre en el Salón de Actos del CTAV Francesc Muñoz hablará de PAISAJES COMERCIALES EN LA CIUDAD DEL SIGLO XXI: UN NUEVO ADN URBANO.

Francesc Muñoz es doctor en Geografía y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1995.

Es autor de innumerables artículos y libros entro los que destaca urBANALización: Paisajes Comunes, Lugares Globales (Gustavo Gili, 2008).

Ha comisariado numerosas exposiciones relacionadas con los paisajes cotidianos, entre las que destacan  la exposición conmemorativa de los 30 Años de Ayuntamientos Democráticos: Local, Local! La ciudad que viene (2010) y la exposición La fábrica de la Luz (Premio Bonaplata, 2014).

Dirige la colección de libros Palabra y Paisaje (Ámbit editorial) así como el Observatorio de la Urbanización de la UAB y el programa de máster internacional Master’s Degree in Landscape Intervention and Heritage Management (UAB- MUHBA).

  


Francesc Muñoz 


¡No te quedes sin tu inscripción a la jornada de PAISAJES COMERCIALES!


martes, 6 de noviembre de 2018

Jaume Gual Carbonell. GENTRIFICACIÓN COMERCIAL EN PALMA DE MALLORCA. Jornada Paisajes comercialesEl jueves 15 de noviembre en el Salón de actos del CTAV Jaume Gual Carbonell nos mostrará su visión, de la evolución de la GENTRIFICACIÓN COMERCIAL EN PALMA DE MALLORCA. 
 Comercios de Palma, 1983-2018, Jaume Gual CarbonellJaume Gual Carbonell es fotógrafo y geógrafo, cuyo trabajo está representado por la agencia AGE Fotostock, y actualmente dedicado principalmente a la fotografía de bienes patrimoniales y a proyectos de observación fotográfica del paisaje.


   

 
Comercios de Palma, 1983-2018, Jaume Gual Carbonell


Es coordinador del proyecto Observatori Fotogràfic del Paisatge del grupo de investigación sobre Patrimonio Audiovisual de la UIB y autor de importantes proyectos de fotografía como Evolution of the tourist landscape: the city of Palma and the Island of Mallorca en 2017, L'evolució del paisatge a Mallorca. Rera la mirada de Rafael de Ysasi, en 2016, El paisatge observat en 2015, Transformation du paysage a Majorque (1904-2008) en 2008 o Façanes de botigues de Palma en 1986, entre otros.


  

 
Comercios de Palma, 1983-2018, Jaume Gual Carbonell


En su intervención, nos mostrará mediante una retrospectiva fotográfica entre 1983 y 2018 ,la evolución del comercio de Palma. Las imágenes dan cuenta de la evolución del paisaje comercial de la ciudad en estos últimos 35 años y ponen de manifiesto el cambio económico y sociológico que se está produciendo en las ciudades turísticas, aunque no sólo en ellas. Nos mostrará, y hablará de, paisaje, de gentrificación, de topofilia, en relación a esos comercios. 
Comercios de Palma, 1983-2018, Jaume Gual Carbonell
¡No te quedes sin tu inscripción a la jornada de PAISAJES COMERCIALES!


jueves, 1 de noviembre de 2018

L35. EL NUEVO PAISAJE COMERCIAL: COMERCIO INTEGRADO EN ECO-BARRIOS. Jornada Paisajes comerciales


El jueves 15 de noviembre en el Salón de actos del CTAV Marcel Sarrabayrouse hablará del COMERCIO INTEGRADO EN ECO-BARRIOS, como nuevo paisaje comercial, en la obra y proyectos de L35.


L35 es un estudio internacional dedicado al desarrollo de proyectos de arquitectura, urbanismo y diseño, con más de 50 años de experiencia y sedes principales en Barcelona, Madrid y París. 


Espacio comercial Ginko, L35


Espacio comercial Ginko, L35Su trabajo desde un minucioso análisis del programa, del contexto y del entorno, pone el acento, como nos expondrá en la conferencia, en la transición ecológica y en los eco-barrios, y en cómo sus proyectos comerciales en ellos tratan de equilibrar la optimización global mediante un enfoque integral e integrado en entornos habitables y sostenibles.


Espacio comercial Ode a la mer, L35

 
Espacio comercial Ode a la mer, L35
Conoce más sobre L35 en  www.l35.com
¡No te quedes sin tu inscripción a la jornada de PAISAJES COMERCIALES!


lunes, 29 de octubre de 2018

Batlle i Roig Arquitectura. EL AGUA DE LLUVIA COMO ALIADA DEL PAISAJE COMERCIAL. Jornada Paisajes comerciales


El jueves 15 de noviembre en el Salón de actos del CTAV  Dolors Feu e Iván Sánchez nos hablarán del AGUA DE LLUVIA COMO ALIADA DEL PAISAJE COMERCIAL en la obra de Batlle i Roig. 


Batlle i Roig Arquitectura es un estudio de arquitectura con sede en Barcelona, fundado en 1981.
 
Su apuesta por la innovación y el rigor para proponer y desarrollar soluciones urbanas, arquitectónicas, paisajísticas y medioambientales, cuentan con un amplio reconocimiento internacional. 


Espacio comercial The Style Outlet Viladecans, Batlle i Roig arquitectura


 Espacio comercial The Style Outlet Viladecans, Batlle i Roig arquitectura

 
 Espacio comercial The Style Outlet Viladecans, Batlle i Roig arquitectura


Actualmente compuesto por cerca de 90 profesionales, está dirigido por Enric Batlle y Joan Roig y ha incorporado recientemente dos nuevos socios: Iván Sánchez y Albert Gil.

Equipo Batlle i Roig arquitectura, 2017Conoce más sobre BATLLE I ROIG en  www.batlleiroig.com
¡No te quedes sin tu inscripción a la jornada de PAISAJES COMERCIALES!