Encuentros de Paisaje

paisatges pròxims
6 trobada de paisatge
8 · 9 novembre 2019paisajes próximos
6 encuentro de paisaje
8 · 9 noviembre 2019
Jardí Botànic de la Universitat de ValènciaLa 6a edició de les trobades de paisatge, paisatges pròxims, vol centrar-se en el paisatge pròxim, el nostre paisatge més local i proper, de la Comunitat Valenciana, per a reflexionar sobre el moment actual i el seu futur immediat (divendres) i en suma (dissabte) compartir experiències d'altres realitats pròximes que puguen servir per a exemplificar mirades positives de les quals puguem aprendre.

El tema d'enguany reflecteix l'evolució dels paisatges dels nostres territoris, tant dels quotidians com singulars, que incorporen les vivències que els precedeixen, les que les està ocorrent, els seus agents, els reptes als quals s'enfronta i la necessària adaptació d'estos al canvi climàtic des d'una sostenibilitat social, econòmica i ambiental. En definitiva parlarem dels nostres paisatges pròxims.La  6ª edición de los encuentros de paisaje, paisajes próximos,  quiere centrarse en el paisaje próximo, nuestro paisaje más local y cercano, de la Comunitat Valenciana, para reflexionar sobre el momento actual y su futuro inmediato (viernes) y en suma (sábado) compartir experiencias de otras realidades cercanas que puedan servir para ejemplificar miradas positivas de las que podamos aprender. 

El tema de este año refleja la evolución de los paisajes de nuestros territorios, tanto de los cotidianos como singulares, que incorporan las vivencias que les preceden, lo que les está ocurriendo, sus agentes, los retos a los que se enfrenta y la necesaria adaptación de estos al cambio climático desde una sostenibilidad social, económica y ambiental. En definitiva hablaremos de nuestros paisajes próximos.

programa (valencià):

divendres  8 novembre
09.00h      Obertura  6a trobada de paisatge. PAISATGES PRÒXIMS
     Jaime Güemes Heras,  Director del Jardí Botànic de la Universitat de València
     Natalia García Fernández i Olga Lanzas Ferri, arquitecteSpelPaisatge
     PAISATGES QUOTIDIANS. Presentació 1ª sessió
09.20h      Polítiques de Paisatge en la Comunitat Valenciana. Rosa Pardo Marín,
     Directora General de Política Territorial i Paisatge – GVA
10.10h      La Huerta alicantina, un tesoro abandonado. Proyecto formativo para
     la preservación de un paisaje cultural al borde de la extinción. Miguel
     Martínez Perallón, Vocal de Cultura del CTAA, arquitecte i paisatgista 
     Lina Mª Vega Restrepo, ASFES Arquitectura sin fronteras, arquitecta
     ----pausa ----
11.30h     La resiliencia y la biodiversidad en los proyectos urbanos: un parque
inundable en Alicante. Manuel Beltrá Martínez, arquitecte municipal Ajuntament d´Alacant
12.20h     Recuperaciones. Miguel del Rey Aynat i Antonio Gallud Martínez,
    VAM10 arquitectura y paisaje
13.10h     Taula redona PAISATGES QUOTIDIANS.  Adaptacions a un medi canviant
     ----pausa ----
16.00h     PAISATGES SINGULARS. Presentació 2ª sessió
16.20h     Regeneració urbana de l'entorn del Mercat Central de València. De la
    idea al projecte. Elisabet Quintana Seguí, arquitecta i paisatgista i Blanca
    Peñin Llobell, arquitecta urbanista
17.10h     Llit Nou – Riu nou: ¿Comenzamos? Javier Jiménez Romo, biòleg i Javier Rivera Linares, 
                   arquitecte - rsr_arquitectes
     ----pausa ----
18.00h     Parc de Desembocadura de Natzaret. En el mientras tanto, el jardín que
    será ya es. David Estal Herrero, arquitecte
18.50h     Taula redona PAISATGES SINGULARS.  El riu Turia

----------------------------------------------
dissabte 9 novembre
09.40h     ALTRES PAISATGES PRÒXIMS. Presentació 3ª sessió
10.00h     Paisajes de pequeña escalaPepa Morán Nuñez, arquitecta i paisatgista
10.50h     Easy City, la ciutat per a tothom. Ivan Pérez Barés i Adrià Calvo
                   L'Orange, Territori24
                   ----pausa ----
12.00h     Camino mirador a las antiguas minas de yeso de Igualada. Mario Suñer
     Díaz, Landscape Vice Director de Batlleiroig
12.50h     Taula redona ALTRES PAISATGES PRÒXIMS. Aprenentatges locals
13.30h     Cloenda  PAISATGES PRÒXIMSprograma (castellano):

viernes  8 noviembre
09.00h      Apertura  6º encuentro de paisaje. PAISAJES PRÓXIMOS
     Jaime Güemes Heras,  Director del Jardí Botànic de la Universitat de València
     Natalia García Fernández y Olga Lanzas Ferri, arquitecteSpelPaisatge
     PAISAJES COTIDIANOS. Presentación 1ª sesión
09.20h      Polítiques de Paisatge en la Comunitat Valenciana. Rosa Pardo Marín,
     Directora General de Política Territorial y Paisaje – GVA
10.10h      La Huerta alicantina, un tesoro abandonado. Proyecto formativo para
     la preservación de un paisaje cultural al borde de la extinción. Miguel
     Martínez Perallón, Vocal de Cultura del CTAA, arquitecto y paisajista
     Lina Mª Vega Restrepo, ASFES Arquitectura sin fronteras, arquitecta
     ----pausa ----
11.30h     La resiliencia y la biodiversidad en los proyectos urbanos: un parque
inundable en Alicante. Manuel Beltrá Martínez, arquitecto municipal Ajuntament d´Alacant
12.20h     Recuperaciones. Miguel del Rey Aynat y Antonio Gallud Martínez,
                    VAM10 arquitectura y paisaje
13.10h     Mesa redonda PAISAJES COTIDIANOS. Adaptaciones a un medio cambiante
                    ----pausa ----
16.00h     PAISAJES SINGULARES. Presentación 2ª sesión
16.20h     Regeneració urbana de l'entorn del Mercat Central de València. De la idea al 
                 projecte. Elisabet Quintana Seguí, arquitecta y paisajista y Blanca Peñin Llobell, 
                   arquitecta urbanista
17.10h     Llit Nou – Riu nou: ¿Comenzamos? Javier Jiménez Romo, biólogo y Javier Rivera
                   Linares, arquitecto - rsr_arquitectes
                     ----pausa ----
18.00h     Parc de Desembocadura de Natzaret. En el mientras tanto, el jardín que
                 será ya es. David Estal Herrero, arquitecto
18.50h     Mesa redonda PAISAJES SINGULARES.  El río Turia

----------------------------------------------
sábado 9 noviembre
09.40h     OTROS PAISAJES PRÓXIMOS. Presentación 3ª sesión
10.00h     Paisajes de pequeña escalaPepa Morán Nuñez, arquitecta y paisajista
10.50h     Easy City, la ciutat per a tothom. Ivan Pérez Barés y Adrià Calvo
                   L'Orange, Territori24
                   ----pausa ----
12.00h     Camino mirador a las antiguas minas de yeso de Igualada. Mario Suñer
     Díaz, Landscape Vice Director de Batlleiroig
12.50h     Mesa redonda OTROS PAISAJES PRÓXIMOS. Aprendizajes locales
13.30h     Cierre  PAISAJES PRÓXIMOS 
Calendario  · Calendari                                                                               
8 · 9 noviembre / 8 · 9  novembre
Horario · Horari                                           
Viernes · Divendres  de 9.00h a 19.30h / Sábado · Dissabte  de 9.40h a 14.00h               

Lugar · Lloc                                                                      
Jardí Botànic de la Universitat de València, C/ Quart, 80 -  46008 València

Organizan · Organitzen                                
Agrupació Arquitectes pel Paisatge · Jardí Botànic de la Universitat de València

Inscripciones  · Inscripcions  


Gran Via Marqués del Turia, nº 12, 46005 València
telf. 96 351 78 25

Precios · Preus                              
· agrupación arquitectespelpaisatge, personas colaboradoras Botànic y estudiantes · agrupació arquitectespelpaisatge, persones col·laboradores Botànic i estudiants:   25   (*)

· COACV, miembros AEP-IFLA, personas tituladas < 3 años y desempleadas  · COACV, membres AEP-IFLA, persones titulades < 3 anys i aturades: 35 €  (*)
· Inscripción general · Inscripció general: 45 

(*) Acreditación de matrícula universitaria o de máster, AEP-IFLA, titulación < 3 años y su condición de desempleo en su caso · Acreditació de matrícula universitària o de màster, AEP-IFLA, titulació < 3 anys i la seua condició d'atur si escau

Forma de pago · Forma de pagament
· Transferencia o ingreso ·. Transferència o ingrés: ARQUIA - CAJA DE ARQUITECTOS  ES25 3183 4600 8210 1286 2023 (remitir el comprobante de pago · remetre el comprovant de pagament
· Cargo en la cuenta domiciliada en el COACV · Càrrec en el compte domiciliat en el COACV

______________________________________________________________________________


                                                                 

paisaje a ritmo de ciudad,
de tiempos y velocidades
5 encuentro de paisaje
27 · 28 octubre 2017
Jardí Botànic de la Universitat de València

paisatge a ritme de ciutat,
de temps i velocitats

                                          El 5 encuentro de paisaje, "paisaje a ritmo de ciudad, de tiempos y velocidades",  quiere reflexionar sobre proyectos y experiencias que reflejan la intensidad y evolución de las ciudades y la vivencia de las personas en ellas. Experiencias que muestran y evidencian la ciudad no sólo desde un aspecto constructivo sino también como una realidad inacabada, acumulación de historias y acontecimientos y susceptible de incorporar nuevos valores para cualificarla. En definitiva hablaremos de paisaje, a ritmo de ciudad.

El 5 encuentro de paisaje propone poner sobre la mesa temas del presente y futuro del paisaje de nuestras ciudades y su respuesta y adaptación a los nuevos retos urbanos como son la resiliencia urbana (Maíta Fernández-Armesto, Coordinadora de proyectos transversales de Movilidad e Infraestructuras en el Área de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona), el impacto de los modos de movilidad y el camino de nuestras urbes hacia la ciudad del no coche ( Josep Enric G. Alemany,  gerente de la EMT y miembro de la Comisión Técnica para la creación de la Autoritat Metropolitana del Transport de València), las huellas en nuestro territorio de la burbuja inmobiliaria de tiempos aún cercanos (Miguel Álvarez, ingeniero de Caminos miembro de NACIÓN ROTONDA) , los procesos de gentrificación verde (Carmen Pérez del Pulgar, del Laboratorio de Justicia Medioambiental Urbana y Sostenibilidad de Barcelona) o cómo el caminar, relegado casi a un acto lúdico deviene como herramienta crítica, artística y/o de investigación (Clara Nubiola, Vacíos Urbanos).

También se pretende medir el pulso al espacio público de otras ciudades con ejemplos de intervenciones que hablan de cómo estos nuevos ritmos pueden mejorar  la calidad de vida de las personas y la de los espacios de relación. Ejemplos internacionales presentados en los LILA AWARD– 2017 (Zaš Brezar , LANDEZINE), proyectos  como los parques públicos en los que el juego no sólo no restringe en los diseños sino que configuran “jardines todo terreno” (equipos de paisajistas BASE y SCOB) e intervenciones en espacios representativos  (equipos de arquitectura de Lola Domènech, de Olga Tarrasó y de Sergi Godia).


                        
Ponentes invitados  · Ponents convidats                                
BARCELONA Lab for URBAN ENVIRONMENTAL JUSTICE and SUSTAINABILITY · BASE · LANDEZINE · LOLA DOMÈNECH · MAÍTA FERNÁNDEZ-ARMESTO · JOSEP ENRIC G. ALEMANY · SERGI GODIA · NACIÓN ROTONDA · CLARA NUBIOLA · SCOB · OLGA TARRASÓ ·
La  5ª trobada de paisatge, "paisatge a ritme de ciutat, de temps i velocitats", vol reflexionar sobre projectes i experiències que reflecteixen la intensitat i evolució de les ciutats i la vivència de les persones en elles. Experiències que mostren i evidencien la ciutat no solament des d'un aspecte constructiu sinó també com una realitat inacabada, acumulació d'històries i esdeveniments i susceptible d'incorporar nous valors per a qualificar-la. En definitiva parlarem de paisatge, a ritme de ciutat.

La 5a trobada de paisatge proposa posar sobre la taula temes del present i futur del paisatge de les nostres ciutats i la seua resposta i adaptació als nous reptes urbans com són la resiliència urbana (Maíta Fernández-Armesto, Coordinadora de projectes transversals de Mobilitat i Infraestructures en l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona), l'impacte de les formes de mobilitat i el camí cap a la ciutat del no cotxe ( Josep Enric G. Alemany, gerent de l'EMT i membre de la Comissió Tècnica per a la creació de la Autoritat Metropolitana del Transport de València), les petjades en el nostre territori de la bambolla immobiliària de temps encara propers (Miguel Álvarez, enginyer de Camins membre de NACIÓN ROTONDA) , els processos de gentrificació verda (Carmen Pérez del Pulgar, del Laboratori de Justícia Mediambiental Urbana i Sostenibilitat de Barcelona) o com el caminar, relegat quasi a un acte lúdic esdevé com a eina crítica, artística i/o de recerca (Clara Nubiola, Buits Urbans).

També es pretén mesurar el pols a l'espai públic d'altres ciutats amb exemples d'intervencions que parlen de com aquests nous ritmes poden millorar la qualitat de vida de les persones i la dels espais de relació. Exemples internacionals presentats en els LILA AWARD– 2017 (Zaš Brezar , LANDEZINE), projectes com els parcs públics en els quals el joc no solament no restringeix en els dissenys sinó que configuren “jardins tot terreny” (equips de paisatgistes BASE i SCOB) i intervencions en espais representatius (equips d'arquitectura de Lola Domènech, d'Olga Tarrasó i de Sergi Godia).
programa:


viernes  27 octubre
09.00h      Acreditaciones
09.30h      Inauguración 5º encuentro
     PAISAJE A RITMO DE CIUDAD. Presentación 1ª sesión
09.50h      Paisaje y resiliencia. Una mirada urbana. Maita Fernández-Armesto
10.40h      LILA. Más allá del verde. LANDEZINE. Zaš Brezar
      ----pausa ----
12.00h     Habitando entornos urbanos. Otras atmósferas. Lola Domènech
12.50h     El espacio público como zona de intercambio. Olga Tarrasó
     ----pausa ----
16.00h     DE TIEMPOS Y VELOCIDADES. Presentación 2ª sesión
16.20h     El paisaje de la burbuja inmobiliaria visto desde el aire. NACIÓN ROTONDA.
                  Miguel Álvarez
17.10h     Paisaje sobre el tren. Los jardines elevados de Sants. Sergi Godia
18.00h     El juego de las restricciones. BASE. Franck Poirier
----------------------------------------------
sábado 28 octubre
09.30h     NUEVOS RITMOS URBANOS. Presentación 3ª sesión
09.40h     Hacia la ciudad del no-coche. Josep Enric G. Alemany
10.30h     Más allá del “X a Y”. Caminar como herramienta crítica, artística y/o de
                   investigación. Clara Nubiola
                   ----pausa ----
11.40h     Landskate Parks. SCOB
12.30h     Gentrificación verde. Contradicciones y tensiones en la implantación de espacios verdes urbanos.Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and  Sustainability. Carmen Pérez del Pulgar  
13.10h     Mesa redonda. GREEN GENTRIFICATIONPrograma (valencià):
divendres  27 octubre
09.00h       Acreditacions
09.30h       Inauguració 5ª trobada
      PAISATGE A RITME DE CIUTAT. Presentació 1ª sessió
09.50h      Paisatge i resiliència. Una mirada urbana. Maita Fernández-Armesto
10.40h      LILA. Més enllà del verd. LANDEZINE. Zaš Brezar 
      ----pausa ----
12.00h     Habitant entorns urbans. Altres atmosferes. Lola Domènech
12.50h     L'espai públic com a zona d'intercanvi. Olga Tarrasó
     ----pausa ----
16.00h     DE TEMPS I VELOCITATS. Presentació 2ª sessió
16.20h     El paisatge de la bambolla immobiliària vist des de l'aire. NACIÓN   
                  ROTONDA. Miguel Álvarez
17.10h     Paisatge sobre el tren. Els jardins elevats de Sants. Sergi Godia
18.00h     El joc de les restriccions. BASE. Franck Poirier
----------------------------------------------
dissabte 28 octubre
09.30h      NOUS RITMES URBANS.  Presentació 3ª sessió
09.40h      Capa a la ciutat del no-cotxe. Josep Enric G. Alemany
10.30h     Més enllà de el “X a I”. Caminar com a eina crítica, artística i/o de recerca.
                   Clara Nubiola
                   ----pausa ----
11.40h     Landskate Parks. SCOB
12.30h     Gentrificació verd. Contradiccions i tensions en la implantació d´espais verds urbans. Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability. Carmen Pérez del Pulgar  
13.10h     Taula redona. GREEN GENTRIFICATION
   

Calendario  · Calendari                                                                               
27 · 28  octubre

Horario · Horari                                           
Viernes · Divendres  de 9.30h a 19.00h / Sábado · Dissabte  de 9.30h a 14.00h               

Lugar · Lloc                                                                      
Jardí Botànic de la Universitat de València, C/ Quart, 80 -  46008 Valencia

Organizan · Organitzen                                
Agrupació Arquitectes pel Paisatge · Jardí Botànic de la Universitat de València

Inscripciones  · Inscripcions                                   


Gran Via Marqués del Turia, nº 12, 46005 València
telf. 96 351 78 25


Precios · Preus                              
· agrupación arquitectespelpaisatge, colaboradores Botànic y estudiantes de grado · agrupació arquitectespelpaisatge, col·laboradors Botànic i estudiants de grau:   45   (*)
· COACV, estudiantes de postgrado, miembros AEP-IFLA, titulados < 3 años y desempleados ·  COACV, estudiants de postgrau, membres AEP-IFLA, titulats < 3 anys i aturats: 65 €  (*)
· Inscripción general · Inscripció general: 85 

(*) Acreditación de matrícula universitaria o de máster, titulación < 3 años y su condición de desempleado o desempleada en su caso · Acreditació de matrícula universitària o de màster, titulació < 3 anys i la seua condició d'aturat o aturada si escau


Forma de pago · Forma de pagament
.Transferencia o ingreso ·. Transferència o ingrés: ARQUIA - CAJA DE ARQUITECTOS  ES77 3183 4600 81 0000064057 (remitir el comprobante de pago · remetre el comprovant de pagament
.Cargo en la cuenta domiciliada en el COACV · Càrrec en el compte domiciliat en el COACV

Coordinación · Coordinació
Olga Lanzas  · Natalia García, arquitectespelpaisatge______________________________________________________________________________

alianzas que hacen paisajes
4 encuentro de paisaje - Valencia 2015
23 y 24 de Octubre

En 2009 se celebra la 1ª edición de los encuentros de paisaje en Valencia,  con la intención de crear un foro de debate que reflexione sobre la disciplina del paisaje. Este 2015 tendrá lugar su 4ª  edición y lleva por título "alianzas que hacen paisajes".

"alianzas que hacen paisajes",  quiere reflexionar sobre proyectos y experiencias que parten del entendimiento de la vivencia del lugar y que incorporan el discurso y lógicas que le preceden. Experiencias que hablan de participación sin olvidar ninguno de los elementos que hacen que estos paisajes sean lo que son. En definitiva, alianzas, que hacen paisajes.Calendario                                            
23 y 24 de Octubre

 Horario
Viernes de 9.30 a 19.00h / Sábado de 9.30 a 14.00h          

Lugar                                     
Jardí Botànic de la Universitat de València, C/ Quart, 80 -  46008 Valencia

Organización
Agrupación Arquitectes pel Paisatge y Jardí Botànic de la Universitat de València

Ponentes invitados
Carles Llop  · Ecosistema Urbano · Fundació Assut · Grupo Aranea · Imma Jansana · José Luis Taborda · Manuel Borobio · Paisaje Tranversal · Shelley Egoz

Precios

· Agrupados arquitectespelpaisatge, colaboradores del Botànic y estudiantes de grado (*)
  35 € (hasta 4 Septiembre) - 45 € (después 4 Septiembre)                 

· COACV, estudiantes de postgrado, suscriptores de paisea, miembros AEP-IFLA, titulados < 3 años y desempleados (*)
55 €  (hasta 4 Septiembre) -  65 € (después 4 Septiembre) 
  
· General:                                                                               
75 €  (hasta 4 Septiembre) -  85 € (después 4 Septiembre) (*) Acreditación de matrícula universitaria o de máster, titulación < 3 años y su condición de desempleado o desempleada en su caso


Inscripción        


pincha en el siguiente enlace para inscripciones on line    

COACV
C/Hernán Cortés, 11 bajo
46004 Valencia
telf. 96 351 78 25Forma de pago


.Transferencia o ingreso en ARQUIA - CAJA DE ARQUITECTOS  ES77 3183 4600 81 0000064057 (remitir el comprobante de pago)


.Cargo en la cuenta domiciliada en el COACV. Acreditación de matrícula universitaria o de máster, titulación < 3 años y su condición de desempleado o desempleada en su caso

Coordinación
Mariola Fortuño  · Natalia García, arquitectespelpaisatge


Voluntarios 4 encuentro de paisaje
Carolina Juan  · Julia Martínez  ·  Mar Ahuir  · María Martí  · Rebeca Ruíz  · Víctor Fernández, estudiantes de arquitectura


______________________________________________________________________________
3 encuentro de paisaje - Valencia 2013


"No podemos desperdiciar la oportunidad que nos brindan estos años de crisis y aparente inmovilidad para pararnos a reflexionar sobre todo aquello para lo que estábamos demasiado ocupados antes. Queremos analizar los errores cometidos y estudiar las transformaciones que vamos a sufrir y las posibilidades de las que disponemos para hacerlo mejor en un futuro, prever las problemáticas a las que nos dirigimos inevitablemente, atajarlas y combatirlas.

Por eso el 3º Encuentro de Paisajismo de Valencia propone una reflexión conjunta de la mano de los expertos del campo sobre los temas que nos interesan y que afectan al paisaje y al paisajismo en el arco mediterráneo."
Por fin este año nos volveremos a encontrar, y ésta ha sido la presentación que realizamos del 3r Encuentro de Paisajismo de Valencia, un evento bianual y que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de septiembre del 2013. Un evento que se produce como una parada en el tiempo, como un descanso en el camino para ser conscientes de lo que ha ocurrido y de lo que está por venir. Un evento en el que os esperamos a todos los que estéis interesados en el paisaje y en su futuro, ya que lo estamos preparando con mucho mimo y con la ilusión de quien organiza algo a lo grande, porque estamos convencidos de que es necesaria esta reflexión. Mucho se ha hablado del antes y el después de la arquitectura y el urbanismo respecto a la crisis que se está sufriendo. 
Ahora es el turno del paisaje.
Entre los ponentes podemos encontrar profesionales de lo más variado dentro del mundo del paisajismo, como Martí Franch (ganador del premio europeo Rosa Barba 2012), Benedetta Tagliabue (EMBT) o el colectivo Basurama , por citar a algunos. Encontraremos proyectos, estudios y reflexiones, desde el ámbito más local a otro más internacional, para ver que se está haciendo fuera de nuestro país, y recorreremos diferentes escalas e integraciones, desde las más modestas a otras más mediáticas. Además tendremos el placer de poder contar con paisajistas que ya participaron los otros 2 encuentros anteriores para poder saber su opinión al respecto. Y si queréis saber más, al final del post tenéis el programa entero y en la web del encuentro podréis encontrar una pequeña presentación de todos los ponentes.
Y la buena noticia es que tenéis hasta el 14 de julio el 31 de julio para inscribiros en el encuentro con precio reducido
Para inscribiros:
>> inscripciones: AQUÍ 

>> contacto para consultas de inscripciones: 
Mª Ángeles Gozálvez: formacion@coacv.org - tel. 96 351 78 25

>> contacto para consultas generales: 
Toda la información al respecto la podéis encontrar en la web del encuentro:


Y por último os dejamos con el fantástico programa que hemos confeccionado para tal evento:
pincha en la imagen para verla más grandePAISAJE Y PAISAJISMO EN EL MEDITERRÁNEO
26, 27 y 28 septiembre 2013
Aula Magna de la ETSAV.....................................................................................................................26 septiembre jueves 
.....................
15.30h entrega acreditaciones
16.00h-16.15h presentación encuentro/jornada
16.30h-17.20h MARTÍ FRANCH Landscape architect
La re-habilitación del paisaje
17.20-18.10 JORDI DOMINGO Biólogo
Alianzas que hacen paisajes
18.30h-19.20h Selección mediterráneo de paisea
19.20h-20.10h DINA ALSAWI Ingeniera Técnica Agrícola AMB
Prados secos, cubiertas dinámicas
20.15h clausura
                                                                                                      

....................................................................................................................27 septiembre viernes 
..........
9.15h- 9.30h presentación jornada                                                                                                    
9.30h-10.20h IGNACIO DIEZ Ingeniero agrónomo                                                                         
Multifuncionalidad de los paisajes agrícolas- culturales
Un acercamiento a la gestión y visualidad de los espacios agrarios         
10.20h-11.10h BET QUINTANA /MIREIA ESCRIVÁ  Arquitecta paisajista/ Ingeniera agrónoma
Una nueva mirada sobre los elementos del agua
11.40h-12.00h Presentación exposición                                                                                      
12.00h- 12.50h BASURAMA                                                                                                            
Paisajes después de la batalla
12.50h-13.40h EMBT. BENEDETTA TAGLIABUE Arquitecta  
Espacios públicos, Miralles Tagliabue EMBT                            
..................
..........
16.10h-17.00h ANNA ZAHONERO/PEPA MORÁN Bióloga /Arquitecta master paisaje ETSAB 
Perturbacionaes en el paisaje
17.00h-17.50h ROGER PASCUAL/ ROSER VERNET Biólogo/Filóloga
El Priorat, el paisaje y sus valores como eje vertebrador de un modelo de gestión integral del territorio.
18.10-19.00h LUR paisajistak. IÑIGO SEGUROLA Paisajistas
Las vivaces y las nuevas estéticas paisajistas
19.10h-20.00h AGENCE TER. OLIVIER PHILIPPE Paisajistas. Francia                                             
20.15h clausura                                                                                                                    


.....................................................................................................................28 septiembre sábado 
..........
9.15h-9.30h presentación jornada                                                                                                    
9.30h-10.20h JUAN JOSÉ GALÁN Ingeniero agrónomo                                                                  
Planificación del paisaje: una escala, una oportunidad, un reto
10.20h-11.10h Breve charla con paisajistas invitados previos encuentros                                
11.40h-12.10h CZ Studio associati. LAURA ZAMPIERI/ PAOLO CECCON Paisajistas. Italia      
TIERRA USADA. Proyectos entre milenios     
12.45h-13.30h GLOBAL arquitectura paisagista. JOAO GOMES Paisajista. Portugal                       
13.30h conclusiones y despedida                                                                                             
3encuentrodepaisajismovalencia.blogspot.com__________________________________________________________
2 encuentro de paisaje - Valencia 2011

El paisaje ANTES de proyectar, y DESPUÉS del proyecto

29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011
Aula Magna ETSA (Valencia)

Este segundo encuentro sobre paisajismo a celebrar en Valencia supone en cierto modo la confirmación del interés por esta disciplina después de la celebración en el año 2009 del primer encuentro.En este segundo encuentro que denominaremos "antes y después" intentaremos acercarnos en la primera parte al paisaje desde los conocimientos de disciplinas que estudian el paisaje podríamos decir que desde su interior, como arqueólogos, botánicos, geógrafos, sociólogos y paisajistas; y en la segunda parte escucharemos como diversos paisajistas de nuestro país y de los países vecinos nos exponen sus últimos proyectos.
En el primer encuentro, nuestro objetivo fue hacer un recorrido por diferentes aspectos del campo disciplinar del paisajismo, en este segundo intentaremos por un lado introducirnos dentro del paisaje, y por otro mirar como se trabaja tanto en nuestro país como en algunos de los más próximos._Jueves 29 septiembre

Aula Magna ETSAEntrega acreditaciones
15.30h

Presentación encuentro y jornada
16.00h
1ª ponencia   Julián Martínez    
16.30h
2ª ponencia  Joan Romero
17.20hpausa / café
18.10h3ª ponencia   Finalistas Concurso Paisea    
18.30h
Clausura Jornada. Proyección Finalistas
20.00h


_Viernes 30 septiembre
Aula Magna ETSA

Apertura   
9.15h

4ª ponencia  Manel Colominas     
9.30h
5ª ponenciaChema Sánchez/ J.Carlos Morcillo
10.20h
pausa / almuerzo  
11.10h
6ª ponencia   Sergio Sebastián
11.40h
7ª ponencia  Ioanna Spanou/ Margherita Neri
12.30h
descanso  
13.20h

8ª ponencia   Lur Paisajistak 
16.10h
9ª ponencia  Martín Lejarraga
17.00h
pausa / café   
17.50h
10ª ponencia  Patricia Meneses (ExStudio)
18.10h
11ª ponenciaIsabel Aguirre    
19.00h
Clausura Jornada
19.50h_Sábado 1 octubre
Aula Magna ETSA


Apertura   
9.15h

12ª ponencia  Manuel Ruisánchez 
9.30h
13ª ponencia Beth Galí
10.20h
pausa / almuerzo 
11.10h
14ª ponencia  Le Balto
11.40h
15ª ponenciaTopotek1  
12.30h

Conclusiones y despedida     
13.20h__________________________________________________________
1 encuentro de paisaje - Valencia 2009


No hay comentarios: